DRDANCANDO.COM

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

แนวโน้มโลก 2050 (1)

GE handsกรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเสวนา"การจัดการด้าน Supply Chain และ Logistics เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน"ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้หัวข้อบรรยายเรื่อง "Global Trend 2050 (แนวโน้มโลกปี 2050)" ซึ่งผมได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในปี 2050 บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปในงานเสวนาดังกล่าว โดยในตอนแรกจะกล่าวถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกในปี 2050 ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เมื่อดูจากการคาดการณ์จำนวนประชากรโลกปี 2050 พบว่า จำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น 38% จาก 6.9 พันล้านคน เป็น 9.6 พันล้านคน โดยประชากรจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี ประชากรอายุ 15-64 ปีจะเพิ่มขึ้น 33% ในขณะที่ประชากรอายุมากกว่า 65 ปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 181% ดังนั้น หากพิจารณาแนวโน้มดังกล่าวประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัย จะเห็นได้ว่าการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันได้แก่ อาหาร น้ำ และพลังงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ

Read more...
 

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่2ก.ย.2557 : ครูแจ่ม

fdafja7j9eighifadcba8

          "งานด้านการศึกษา เป็นงานที่สร้างคน" ออกไปรับใช้ในทุกภาคส่วนของไทย ทั้งภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ฯลฯ การลงทุนทางด้านการศึกษา จึง "สำคัญ" และ "จำเป็น" ยิ่ง!!

 

         แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยลงทุนทางด้านการศึกษา มากเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับตกต่ำ คุณภาพการศึกษาเกือบรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

         คงถึงเวลา "ทบทวน" ในทุกองคพายพ ที่เป็นสาเหตุ "ฉุด" ให้การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ ปัจจัยหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาล และอีกปัจจัย "รัฐมนตรีศึกษาฯ" ควรจะเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล "คิดนอกกรอบ" เป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสิน และต้องแก้ปัญหาเป็น

 

         ดูเหมือนรายชื่อบรรดา "รัฐมนตรีศึกษาฯ" จากสารพัดโผ "ครม.บิ๊กตู่" ยัง "ไม่ใช่" คนที่จะมาเป็น "แม่ทัพ" ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของชาติได้จริง แถมบางคนยัง "สร้างบาป" ไว้ให้เด็กและเยาวชนไทยมาเป็นเวลายาวนาน

Read more...
 

"อาหารที่ถูกทิ้ง" (Food Waste) : ผลกระทบของปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (3)

60334กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ปัญหาอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Waste) ไม่ได้เป็นปัญหาที่เฉพาะฮ่องกง และ เกาหลีใต้ให้ความสำคัญและพยายามแก้ไขอย่างที่ผมได้เขียนไว้ผ่านบทความทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น แต่กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ณ ปัจจุบันให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ ณ ปัจจุบัน กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมีปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งกว่า 90 ล้านตันต่อปี อันส่งผลทำให้สหภาพยุโรปมีเป้าหมายในการลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งให้เหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2025

ทั้งนี้ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างประเทศในสหภาพยุโรป ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และการเก็บเกี่ยวอาหารเหมือนอย่างในประเทศกำลังพัฒนา แต่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเป็นหลัก (คิดเป็น 40% ของอาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมด) ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสำนึกของคนในประเทศให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

Read more...
 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ จากทางมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

33062

ผมขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 ของประเทศตามเกณฑ์นานาชาติ Webometrics ประจำปี 2557 โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 15 ประมาณปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณที่ให้เกียรติแก่ผมด้วยโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นประธานการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยครับ

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 62
Kriengsak Newsletter
ต้องการสมัครรับข่าวสาร
Email:

Resources

Banner
Banner
Banner
Banner


News - Article: แนวโน้มโลก 2050 (1) - Thursday, 25 September 2014 12:01
VIDEO - VIDEO: ปัญหารับจ้าง ทำการบ้าน - Monday, 25 August 2014 09:55
News - Article: เผชิญหน้าธรรมชาติ'อคติ'(1) - Friday, 01 August 2014 12:19